Dükanda satyn alnan “Cookie Hamyr Hack” sizi ýyldyz çörekçisi ýaly duýar

Biziň ýaly bolsaňyz, dekabr aýynda müňe golaý gutapjyk bişirdiňiz. Bu gap-gaçlary ölçemek, garyşdyrmak we ýuwmak, tükeniksiz galdyrýar, ýöne bir zat galýar: gutapjyklara gündelik isleglerimiz. Bagtymyza, dükanda satyn alnan gutap hamyry bar. Utöne Adaty şokolad çiplerinden ýa-da şeker gutapjyklaryndan başga bir zat islänimizde stend mikserimizi çykarmalymy? Etme! Dükanyňyzda satyn alnan gutap hamyryny döwmegiň köp usuly bar we şularcrème bruleeTikTok-dan şeker gutapjyklary.111111111
“Creme Brulee” biziň öňümizdäki iň oňat desertleriň biridir - şeker sepilen we karamelizasiýa edilen kremli, baý vanil saklaýjysyçişirijiýa-da karamelizasiýa edilýänçä broýleriň aşagynda.Bu resept bilen, garawullary ýa-da gutapjyklary noldan taýýarlamaly dälsiňiz. Size diňe taýýarlanan vanil puding garyndysy (ýa-da diňe vanil puding käseleri) we dükanda satyn alnan şeker köke hamyrynyň bir turbasy gerek.dstudr
Birinji ädim, gutapjyk hamyryny tegelek böleklere bölmek, pergament kagyzyna ýa-da silpat bilen örtülen çörek bişirilýän kagyzyň üstünde goýmak we bişirmek. Soňra gutapjyklary peçden çykaryň we sowatmaga mümkinçilik tapmazdan ozal, siz ' çemçe bilen merkeze basaryn, şonuň üçin merkezde azajyk diş bar.
Soň bolsa, bu depressiýany vanil pudingi bilen dolduryp, üstüne granulirlenen şeker sepmek isleýärsiňiz. Ynamly adamyňyzy çykaryňnahar bişirmekwe şekeri eredip başlaň. Biraz altyn goňur we şeker granulalary eredilende taýýardygyny bilersiňiz.6
Ahyrky netijesi, çeýnän merkezi we kremli doldurgyçly we gaty şekerli şekerli gutapjykdyr. Hiç kim aslynda uny ölçemek, hamyr ýa-da gaýnadýan garawulyny garyşdyrmagyň zerurlygynyň ýokdugyny çaklamazdy. bu desertler.
1


Iş wagty: Iýun-27-2022