Çörekçiler üçin iň gowy sowgat

Täze çörek bişiriji ýa-da hünärmen üçin sowgat gözleýän bolsaňyz, önümleriň köp bolmagy söwdany kynlaşdyryp biler. Spatulalar we gündelik enjamlardan arassa enjamlar we enjamlar üçin haýsy önümiň bardygyny kesgitlemek kyn. satyn alýan çörek bişirijiňiz üçin iň gowusy. Bu gollanmada hil, köp taraplylyk we işleýiş esasynda çörek bişirijiler üçin iň gowy sowgatlary saýladyk.

11

Gyzykly reseptler bilen synag geçirmegi halaýan öý çörek bişirijileri üçin maslahatlar we jikme-jik görkezmeler, hatda güýmenjesini indiki derejä çykarmak üçin gurallar bar. Ora-da köp ýyllyk tejribesi bolan tejribeli çörek bişirijiler üçin stend mikser boldy. aşhanada beýleki ajaýyp enjamlaryň arasynda hökman bolmaly. Kim üçin söwda edýändigiňize garamazdan, aşakdaky sowgat gollanmamyzda çörek bişirijileriň halajak bir zadyny tapyp bilersiňiz.

Çörekçiler üçin iň oňat sowgatlary satyn alyp başlamazdan ozal haýsy sowgady satyn aljakdygyňyzy has gowy düşünmek üçin özüňize birnäçe sorag beriň. Aşakdaky soraglar gözlegiňizi daraltmaga kömek edip biler:

Çörekçini durmuşyňyzda iň oňat enjamlarymyz, enjamlarymyz we şemal öwüsmek üçin gurallarymyz bilen begendirip bilersiňiz. Bagtly bolsaňyz, hatda sowgadyňyzyň döreden zatlaryny paýlaşyp bilerler.

TheButan fakeliçörek bişirijilerden aşhana düşelgesine ýoldaş bolup bilýän kiçi göçme gural. Şekeriň karamelizasiýa edilmegi, garyndylary tostlamak we peýniri eretmek üçin ajaýyp, şeýle hem bişirmek we bişirmek üçin ajaýyp. Bu çyrany ot, şem ýakmak üçin hem ulanyp bolýar. ýa-da çörek bişiriji aşhanada ýok wagty çilim. Açyk alawdan gorkup bilýän ulanyjylar üçin guralyň kellä garşy barmak goragçysy elleri ýylylyk çeşmelerinden goraýar.

Düzülip bilinýän rulon diňe bir togalanýan çüý däl: çörek bişirijiler üçin has üýtgeşik sowgatlaryň biri we amaly we amatly. Gaty çigildemden ýasalan bu pirog, tort ýaly aňsat bolmagy üçin konditer giňligini ölçemek boýunça gollanmalar bilen üpjün edilendir. Aýrylyp bilinýän disk çörek bişirijä hamyry yzygiderli galyňlykda togalamaga kömek edýär, şonuň üçin gaby deň derejede çykýar. Gysgaça: Iň oňat pizza, pirog ýa-da konditer gabygyny ýasamak üçin hiç hili çaklama gerek däl.

Başlangyç ýa-da aralyk çörek bişirijiler el mikserini ulanmak isleýärler. Bu blender adaty blender, çaýkamak we saklamak bölümi bilen gelýär. Iň pes tizlikden peýdalanmak çörek bişirijilere bulaşyklyk etmän çygly we gury maddalary garyşdyrmaga mümkinçilik berýär, iň ýokary tizlikde bolsa garyşyp bilýär ýag ýaly has kyn maddalary bilelikde.

12


Iş wagty: Iýun-22-2022