Iň gowy nahar bişirmek üçin 3 fakel

Festiwal üçin aşpez söýgüliňize näme bermelidigi hakda pikir edýärsiňizmi?sowgadyňyzy ýönekeý we aýratyn ediň we alyjyny söýgüli we aýratyn duýuň. Oňa nahar bişirmek fakeli beriň. Bilmedik bolsaňyz, näderejede güýçli bolandygyna geň galarsyňyzaşhana çyrasybolup biler. Aslynda, crème brûlée we beýleki desertlerde ajaýyp höwesli gabyny döredip bolar.1-
Anotherene bir ajaýyp zatfakelmiwäni süle ununyň üstüne ýa-da dargadylan banan krem ​​pirogynyň resepti hökmünde ulanýarsyňyzmy, bananlary çalt karamelizasiýa edýär. Gyzdyrylan gök önümler ýaly beýleki tagamlar üçin adatça panjara zerur. Bu gril ýa-da broýlerden has takyk diýmek, nahar bişirmek fakeli aşhananyň yzygiderli iň gowy dosty bolup biler. Eger aşpez söýgüliňiz üçin amatly bahany dogry bahadan aljakdygyňyzy anyklamak isleseňiz.2
Kim aşpez bolmaly ýa-da iň bolmanda deserti ýa-da ýürekli tagamy kämilleşdirmek üçin nahar bişirmek sungatyny öwrenmeli diýýär? Diňe tagamlary kanagatlandyrmak üçin nahar bişirmek gerek. Has gowusy.
Adaty yşyklandyryjy bilen aşhana fakeliniň arasyndaky ýeke-täk tapawut güýç.Fakeli uriki dünýäniň iň gowularyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýär: gaty kyn ýerler üçin has ýeňil we burçly aşhana fakellerini ýasamak üçin eglenýän alaw. Bu modeliň ýangyn derejesi her bir iş üçin hem sazlanyp bilner.4
Aşhanaňyzy howpsuz saklamak isleseňiz bu ajaýyp tapyndy. Bufakeltötänleýin ýanmagynyň öňüni almak üçin howpsuzlyk gulpy bilen gelýär. Şeýle hem, onuň aşmagynyň öňüni almaga kömek edýän giň durnukly bazasy bar. Mundan başga-da, aşpez aşhana zarbasy fakeli dürli usullar, nahar bişirmek, panjara, bar kokteýller, pudingler we çörek bişirmek. DIY şaý-seplerini, senetlerini, çilim çyralaryny we kempirleri kebşirlemek ýaly nahar bişirmek üçin hem ulanylyp bilner.
6


Iş wagty: Iýun-16-2022