Ussat senetçi altyn ýüzügi noldan nädip ýasamalydygyny görkezýär

Altyn şaý-sepler hakda gaty jadyly bir zat bar. Her birimiz munuň öňüni almaga synanyşanymyzda, bu zatlara çekilip bilmeris.
Emma senetçileriň çig altyny nädip owadan altyn şaý-seplerine öwürýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Geliň öwreneliň.
Probablyhtimal, göz öňüne getirişiňiz ýaly, ilkinji ädim arassa altyn böleklerini eretmekdir. Altyn gaty gymmatly bolansoň, islendik köne altyn şkaflar köplenç ulanylýar.
Altyn poroşok we öküz ilki umumy agramyny bilmek üçin ölçelýär, soňra ownuk çüýşe ýerleşdirilýär, garyndy we beýleki metal bilen garylýar we garyndy bilen göni gyzdyrylýarçişirijiAdatça şaý-sepler ýasamak üçin ulanyp boljak iň arassa altyn 22 karatdyr.
Çeňňegi doly ereýänçä manipulirlemek we silkmek üçin käbir metal dodaklary ulanyň. Eredilen altyn soňra şaý-sepler ýasamak üçin ownuk galyplara guýulýar.
Bir gezek emele gelensoň, altyn hasam gyzdyrylýar (tehniki taýdan annealing diýilýär) we ýuwaşlyk bilen inçe simlere uzalýar. Şaý-sepleriň soňky dizaýnyna (henizem bu ýagdaýda) gyzgyn bolsa-da, sim çekilýär. silindr görnüşli ýa-da altyn bölegi ýasamak üçin rolikli maşyn.
Bir gezek çaýylansoň, altyn hasam gyzdyrylýar, sowadylýar we has köp zolaklara bölünýär. Bu aýratyn ýagdaýda altyn ujy, daşyň töwereginde serhet döretmek üçin ulanylar.
Altyn metal ýaly gaty ýumşak bolansoň, altyn barlar aňsatlyk bilen halkalara emele gelip bilýär. Soňra altyn barlaryň ujy ýörite lehim bilen bilelikde saklanýar. Gymmat bahaly daşlar üçin gymmat bahaly daşlar hem kesilip bilner.
Bu ýagdaýda altyn ululykda kesilýär we soňra şekil bilen doldurylýar. Goldhli altyn we altyn bölekleri soňra gaýtadan işlemek üçin ýygnalýar. Altyn tabaklar kiçijik çekiç we anwil bilen ýeňil çekilip bilner.
Bu bölek üçin halka (we gymmat bahaly daş) iki altyn tabak arasynda gurlar, şonuň üçin ony a bilen gyzdyrmaly bolarçişiriji.
Soňra zerur bolanda tagta has köp altyn lehim we lehim altyn halka goşuň. Doneerine ýetirilenden soň, her altyn tabagyň ortasyny ýeňil görüp, altyn tabaklary boşadyň.
Açylan deşikler soňra käbir esasy gurallar bilen arassalanýar. Ozal bolşy ýaly, ähli artykmaç altyn nagyşlar gaýtadan ulanmak üçin tutulýar.
Halkanyň esasy bezegi indi has az ýa-da doly däl bolsa, indiki ädim esasy halkany emele getirýär. Ozal bolşy ýaly, altyn çyzyk ölçelýär we ululygyna kesilýär, gyzdyrylýar we soňra jüpdek bilen gödek halka öwrülýär.
Bu halkadaky beýleki bezegler üçin, örülen effektli altyn ýaly, altyn sim ululykda inçe bolýar we soňra esasy döwmek gurallary we wizasy bilen bükülýär.
Soňra örülen altyn halkadaky esasy daş daşynyň düýbüne goýulýar, gyzdyrylýar we kebşirlenýär.
Islendik altyn bölekleri gutaransoň, her bölek aýlanýan sander we el bilen seresaplylyk bilen ýuwulýar. Amal altynyň üstündäki kemçilikleri aýyrmaly, ýöne altynyň özüne zeper ýetirjek derejede agressiw däl.
Pieceshli bölekler ýalpyldawuk bolansoň, ussa iň soňky bölegi gutaryp biler. Üzügi demir simiň üstünde goýuň. Soňra barmagy dakmak halkasyny altyn lehim bilen ýerine goýuň we apürküji ýaragýerine lehimlemek.
Çeňňek edilen ownuk altyn ýaýlary ulanyp, gerek ýerinde kebşirläň.
Gymmat bahaly daşyň soňky goýulmazyndan ozal halka gowy düzüldi, soňra bolsa ýerine iteklenýär. Gymmat bahaly daşy ýerinde saklamak üçin altyn sazlaýjy halka, soňra daşyň töwereginde ýeňil çekilýär.
Muny ýerine ýetireniňizde daş daşyny döwmezlik üçin gaty seresap boluň. Bir gezek begenensoň, senetçi eseri tamamlamak we hakyky sungat eseri etmek üçin has inçe faýllary ulanýar.
Bir gezek ýerine ýetirilenden soň, ýüzüji, gyzgyn suw wannasy we ýalpyldawuk poroşok ulanyp, iň soňky tapgyrlar berilýär. Soňra halka görkezilmäge taýýardy we ahyrynda bagtly täze eýesine satyldy.
225


Iş wagty: Iýul-05-2022