Aşhanada halaýan köp gural pyçak ýa-da gap-gaç däl - bu el bilen kiçigöwünli aşhana çişiriji

Aşhanada iň gowy görýän köp guralym pyçak ýa-da gap-gaç däl - bu ajaýyp tagam goşýan we hiç hili ussatlyk talap etmeýän kiçijik el aşhanasy.
Hakykat, öýde bişirilen naharyňyz täjirçilik restoranynyň aşhanasyndaky ýaly tagamly däl - iň esasy sebäbi zehin ýa-da ingredient däl, ot.

Bu Aziýada giňden ýaýran we hatda meşhur usuldyr we köçe naharlary we restoran naharlary üçin ulanylýan fakelleri görersiňiz;Tsukiji Balyk bazaryndaky gabyklarynda täze gabyk bişirýän, kömür panjarasy we kok koksy bilen panjara satýan satyjylary gowy görýärin. Häzirki wagtda koreýler hem koreý BBQ tagamlarynda we skewerlerinde ulanmaga höwes edýärler.

 

Bu aralykda, Günbatarda adamlaryň hakykatdanam pikir edýän ilkinji we ýeke-täk zady ... crème brûlée. Bu obýektiw ajaýyp desert, ýöne birleşme fakeliň özi üçin ýaramaz. Geň ýeri, ot dem alyp başlanyňyzdan soň islemersiňiz durmak - gök alawy öçürmek üçin bahana gözläň.
Biftekiň ýa-da gowurmagyň gabygynda birmeňzeş däl, içilmedik ýamalar barmy? Elçyra peçden ýa-da peçden aýrylandan soň iýmitiňizi “düzetmek” üçin takyk güýç we gözegçilik berýär. Balyk ýa-da towuk derisini gysmak üçin a Ditto: fakeliň gury, ýokary yssysyny täzeden döwmek üçin hiç zat urmaýar.

 
Peýniri eretmek (islendik zat boýunça), burç we pomidor ýaly gök önümleriň derisine zarýad bermek ýaly fakel bilen ýerine ýetirilen 10 sekuntlyk iş. Pes otda fakel ulanmak Meksikaly salsa roja üçin burç gowurmagyň iň oňat usulydyr, ýa-da ulanyp bilersiňiz infuziýa üçin otlary ýa-da agaç tüssesini döretmek üçin (ýa-da diňe dramatiki çykyş üçin) .Kokteýl oturylyşyklarynda ulanyp bilersiňiz, darçyny, ajy we sitrus ýaglaryny içip, içgiňiz üçin iň oňat zat. Biz krem ​​hakda gürleşdik brûlée, ýöne islän krem ​​brûlée edip biljekdigiňizi ýatdan çykarmaň;Iň halanýan zadym, greýpfrut, rawertudana we daş miwelerine sogan goýmak we ony çalt arassalamak.

 

Gowy hilli ýangyç ýa-da ýapyk fakel ulanmak iýmitiňiziň tagamyny erbetleşdirjekdigine göz ýetiriň;sary ýa-da mämişi ýalyn, doly däl ýanmagy görkezýär, bu bolsa tabagyňyzyň düwnük keseline örtülendigini aňladýar. Eger ýakylan tagam ýeňil suwuklyk ýaly bolsa, ulanýan ýangyňyzyň görnüşi bilen baglanyşykly mesele.

Otherwiseogsam, el çyrasy bilen bişirmek aşhana üçin täze pikirleri almagyň aňsat, elýeterli we hakykatdanam gyzykly usulydyr. Maşgalaňyzy we myhmanlaryňyzy haýran galdyrarsyňyz, sebäbi adamlar hakykatdanam ody gazýarlar. Mundan başga-da, nahar bişirmek kyn iş bolup biler - başga bir hepdelik nahary elhenç bir zada öwürmek.


Iş wagty: Iýun-14-2022