Çilim ýeňil bazar bahasy tendensiýasy, ululygy, paýy, derňewi we 2022-2027-nji ýyllar üçin çaklama

IMARC Toparynyň soňky hasabatyna görä, Çilim ýeňil bazary: Global senagat tendensiýalary, paýlaşma, ululyk, ösüş, mümkinçilikler we çaklama 2022-2027-nji ýyllarda dünýädäki çilim ýeňil bazaryň göwrümi 2021-nji ýylda 6.02 milliard dollara ýeter. Öňe seretseň, bazar bahasyna garaşylýar çaklama döwründe (2022-2027) CAGR-da 1,97% ösüp, 2027-nji ýyla çenli 6,83 milliard ABŞ dollaryna ýeter.

Çilim çyralaryýeňil sigara, turbalara we çilimlere butan, nafta ýa-da kömür ulanýan el enjamlary.Bu yşyklandyryjylaryň gaplary adatça metaldan ýa-da plastmassadan ýasalýar we basyşly suwuk gaz ýa-da ýanmaga kömek edýän ýanýan suwuklyk bar.Şeýle hem ýangyny aňsatlyk bilen söndürmek üçin düzgünler bar.Çilim çyralary gabat gelýän gutular bilen deňeşdirilende has ykjam we amatly bolansoň, olaryň islegi dünýä derejesinde artýar.Häzirki wagtda bazarda ýel geçirmeýän fakeller, kapsulalar, nohut we ýüzýän yşyklar ýaly köp dürli yşyklandyryjy bar.

COVID-19-yň bazara göni täsirini, şeýle hem degişli pudaklara gytaklaýyn täsirini yzygiderli yzarlaýarys.Bu teswirler hasabatyň içine goşular.

Çalt şäherleşme, iş bilen meşgullanýan durmuş ýörelgeleri we stres derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli dünýäde çilim çekmek derejesi birden ýokarlandy, bu yşyklandyryjylaryň satuwyny ýokarlandyrmagyň möhüm faktorlaryndan biridir.Mundan başga-da, yşyklandyryjylar dürli ýurtlarda sowgat bermek üçin amatly hasaplanylýandygy sebäpli, öňdebaryjy öndürijiler sarp ediş bazasyny giňeltmek üçin dürli hilli önümleri satuwa çykarýarlar.Bu oýunçylar, ulanyjylaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýan alawsyz jübü çyralaryny tanatmak üçin gözleg we ösüş (R&D) çärelerine hem maýa goýýarlar.Şeýle-de bolsa, birnäçe ýurtdaky hökümetler gulplama yglan etdiler we koronawirus keseli (COVID-19) keseliniň köpelmegi sebäpli pandemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin sosial aralyk çärelerini görýärler.Netijede, dürli kompaniýalaryň önümçilik bölümleriniň işi bes edildi.Bulardan başga-da, üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi bazaryň ösüşine hem ýaramaz täsir edýär. Adaty ýagdaýdan soň bazar ösüşi başdan geçirer.

Bu hasabat, önümiň görnüşi, material görnüşi, paýlaýyş kanaly we sebiti boýunça global “Lighters” bazaryny bölýär.


Iş wagty: Iýun-09-2022