Iň gowy fakel çyralary |Alyjynyň gollanmasy

Fakel çyralaryçilim bilýänleriň arasynda iň halanýan zat, ýöne başga-da dürli meseleler üçin ajaýyp.Olary köplenç aşpezler nahar iýmek we aýlamak üçin ulanýarlar.Suratkeşler şaý-sepleri ýasamak we kanwada guýlan akril köpürjikleri çykarmak üçin peýdaly hasaplaýarlar.Şeýle hem, kempir, gezelenç ýa-da yzygiderli alaw gerek bolan ýerlerde amatly zatlar.Fakel çyralary adaty bir gezek ulanylýan yşykdan has yssy we ygtybarly takyk alawy döredýär.

1

Fakel çyralaryny satyn alanyňyzda näme gözlemeli

Funksiýa

Fakeliňizi has ýeňil ulanjak bolsaňyzçilim çekmekgurme desertlerini syrmak üçin ulanýan adamdan has ýeňil zerurlyk bolup biler.Bu ýagdaýlaryň ikisinde-de möhüm zat alawyň yzygiderli we güýçli bolmagydyr.Çilim çekýänler has güýçli alaw islärler;Galyberse-de, çilimiňizi ýakmak isleýärsiňiz, gaşlaryňyzy ýakmaň.Aşpez ýa-da hudo .nik takyk işleri ýerine ýetirmek üçin yzygiderli iňňe ýaly alaw islär.

2.

Birnäçe alaw

Hemmesi diýen ýalyfakel çyralarybirnäçe alaw bilen enjamlaşdyrylan.Amatsyz ýa-da şemally howada açyk howada çykjak bolsaňyz, ýel we howa garşylygy üçin köp alaw hökmanydyr.Bu esasanam nahar bişirmek ýa-da gyzmak üçin alawyna bil baglaýan lagerçiler ýa-da gezelenç edýänler üçin has dogrydyr.Fakel çyralary iki-bäş alawyň islendik ýerinde bezelendir.Birnäçe ýangynyň has köp ýangyç talap edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, bu faktory zerurlyklaryňyza görä ölçemeli, sebäbi fakeliňize hemişe ýangyç guýmak gymmat düşýär.

3. ,

Ölçegi we nusgasy

Fakel çyralary dürli ululykda gelýär.Nahar bişirmek ýa-da senet etmek üçin aç-açan ýasalan käbir modeller çilimi ýakmak üçin gülkünç görüner.Eger ýeňiliňiz ýanyňyz bilen gitmeli bolsa, akiçi göwrümli fakelhas uly, has güýçli fakel däl-de.Munuň tersine, jübüt fakel şaý-sepleriň bir böleginde lehimlemegi amala aşyrmaz, şonuň üçin ululygyňyzy we modeliňizi saýlaň.

4 ..

Bahasy

Bazarda gönümel kärdeşleri ýaly täsirli işlemeýän ajaýyp çyralar bar.Ajaýyp işleýän ýönekeý görünýän fakel çyralary köp.Bahasy hemişe deň däl.Iň köp zady saýlamalyamalystilden has ýeňil saýlamak.Işlemeýän gaty ýeňil, diňe tozan ýygnamakçy.

5

Otlamak

Yşyklandyryjyňyzy yzygiderli alawy talap edýän taslamalar üçin ulanjak bolsaňyz, tutaşdyrmak gulpy möhümdir.Otherwiseogsam, yzygiderli alawy dowam etdirmek üçin eliňizi elmydama saklamaly bolarsyňyz.Antutaşdyrmak gulpyfakeli bir eliňizde, beýleki eliňizi erkin goýmaga mümkinçilik berer.

6


Iş wagty: Iýun-10-2022