Harytlar lomaý ot alaw ýaragy fakel abatlaýyş ýyladyş kebşirleýiş fakelleri OS-601B

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: ak + çal

2. Ölçegi: 210 × 68 × 38mm

3. Agramy: 125 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 32mm

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 55 * 44 * 55 sm

Jemi arassa agramy: 14.5 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Önümiň gurluşynyň dizaýny çylşyrymly, ýokary temperatura alawyny, ýeňil we ygtybarly öndürip biler.

2. Howa gutusynda uly kuwwat we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we berkdir.Burnakmak aňsat däl.

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin dizaýny we awtomatiki ot almagy üýtgediň.

5. Dürli bişirmek programmalaryna laýyk gelýän ýangynyň ululygy we görnüşi.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron klipiň düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykarylýar we ýalyn ýakylýar.

3. Alaw ýananda.Howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam edip biler.

4. ameangynyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi ýapyk saklaň we önümi saklanyňyzda howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

Çäreler

1. burnangyna we beýleki betbagtçylyklara sebäp bolýan görkezmelere laýyklykda dogry gurlan gaz silindrlerini ulanmagy unutmaň.

2. Syzdyrylan ýagdaýynda ulanmagy bes ediň, ýogsam ýanar.

3. Görülýän kraterde gadagan etmek ýa-da ulanmak, ýüzüne ýa-da göwresine pürküji ýaragyň ulanylmagyny gadagan edýär.

4.Krater bir topar gaz çykaranda, ot bermäň. Gaz gözegçiligini güýçlendirenden 3-4 sekunt soň gaz çykarylýar we soňra gaýtadan işledilýär.Gaz ýanmagy, ýanmak, ýalyn çykýan duman gaty uzyn bolar.

OS-601B- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Bazaryň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa ünsi yşyklandyryjylary gözlemek we ösdürmäge gönükdirdi.Şondan bäri kompaniýa has ýeňil tehnologiýa boýunça tejribesini güýçlendirdi we adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we öý çyralarynyň birnäçesini ösdürmäge ulandy.Tejribe çekmek we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandy.Ightshli görnüşdäki yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary, uçar çyralary, aşhana çyralary, kempir çyralary we ş.m.Islendik ýeňil!Sitatalar hoş geldiňiz!Bize suratlar iberiň, islendik zat mümkin.


  • Öňki:
  • Indiki: