Ameangyn sazlanylýan kaset krem ​​Brulee aşhana ýangyç gaz gyzdyryjy fakel ot ýakýan WS-508C

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gara + mämişi

2. Ölçegi: 130X115X40mm

3. Agramy: 112 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

13. Jemi arassa agramy: 18.5 / 17kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Kebşirleýiş we beýleki zerurlyklar üçin ýeňil we göçme.Gurallar gutusyna aňsatlyk bilen gabat gelýär.Ameangyny takyk dolandyrmak.

2. pleönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk.Fakeli ot bilen ýakmagyň zerurlygy ýok, diňe ýakmak üçin düwmä basyň.

3. Ergonomiki dizaýn, elleriňize rahatlyk berýär we barmaklaryňyzyň garalmagyndan goraýar.

4. Aşhana fakeli ajaýyp sowgat.Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen has ýakymly iýmitleri paýlaşmak üçin açyk açyk çäreleriň köpüsi üçin iň gowusy.

Ulanmak üçin görkezmeler

Önümi basyp we aýlap, butan gazy bilen guruň.

Ot alma düwmesini basyň.

Aýlanýan gaz sazlaýjy wyklýuçatel alawyň ululygyny dolandyrýar.

Dürli alawy (ýumşak ot / tüýkürýän ot) sazlamak üçin ýalyn düwmesini aýlaň.

Ameangyny sazlanyňyzda: has ýokary alaw, nurbatyň “+” çep tarapyna girmegiňizi haýyş edýäris.aşaky alaw, nurbatyň sag tarapyna öwrülmegiňizi haýyş edýäris.

Çäreler

1. Alawy atanyňyzda we sazlanyňyzda, ýangynyň dökülmeginden döreýän betbagtçylyklardan gaça durmak üçin ýüzüňizi nyşana almaň ýa-da ýüzüňize gaty ýakynlaşmaň.

2. Gaz doldurylanda, ýangynyň golaýynda ýerine ýetirmäň.

3. döwülmeginiň öňüni almak üçin çörek bişirilýän ýerde ulanmaň.

4. Rozetka klapanyny elmydama arassa saklaň we ýangyn çişmek hadysasynyň öňüni almak üçin çyranyň kellesindäki hapalary aýyrmak üçin çotga ulanyň.

WS-508C- (2)

Biz hakda

Üýtgeýän bazar isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýanyň ünsi yşyklandyryjylary gözlemek we ösdürmäge gönükdirildi.Şondan bäri kompaniýa ýeňil tehnologiýa we adam merkezi dizaýny boýunça ösen tejribesini birnäçe senagat we öý çyralaryny ösdürmek üçin ulandy.gowy hil.Kompaniýa ýöriteleşdirilen önümleri we satuwdan soňky iň gowy hyzmaty hödürleýär.Her ýyl häzirki stilde dürli täze kolleksiýalar we dizaýnlar peýda bolýar.Zawodda ökde tehnologiýa we täze enjamlar bar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlar, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: