CE Flame sazlanyp bilinýän el bilen bişirilýän kasetany kebşirlemek lehimleme butan gaz fakeli ot ýakýan ýanýan gural ýangyn söndüriji görnüşi WS-7612C

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: Greenaşyl

2. Ölçegi: 155X69X50mm

3. Agramy: 117 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. Iki görnüşli gaz baklary adatydyr

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 75 * 32 * 43 sm

13. Jemi arassa agramy: 16/15 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Wyklýuçatel düwmesi ortaça berk, rahat el duýgusy.

2. Poslamaýan turba, bürünçden ýanýan güýç, ýokary temperatura alawy, uly ýangyn güýji.

3. Aşagy, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün etmek üçin çişirilýän enjam.

4. ameangynyň ululygy, dürli zerurlyklaryňyza, 1300 ° çenli temperatura görä sazlanyp bilner.

5. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Ulanmak üçin görkezmeler

Ulanyş ugry:

1.Ignition: awtomatiki howpsuzlygy ýokarlandyryň, basyň we elektron enjamy bilen ýakylýar.

2. Dowam etmegi: ýalyn ýakylanda, alawyň ýanmazlygy üçin ony kesiň.

3. Düzediş: uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin sazlanylýan leňri basyň.

4.Törite tapawut: Çykandan soň alawy öçürýär.Ameangyn ýakylanda, tersini tersine öwüriň, soň boşadylýar we ýalyn söndürilýär.Bu aralykda, awtomatiki howpsuzlyk awtomatiki usulda we fakel bilen baglanyşar.

Çäreler

1. Markaly butan gazyny ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Adaty 8 oz butan ýangyç guýujy enjam (kempir peçleri üçin) doly ýakylanda 2 sagatdan gowrak dowam edýär.

3. Çagalardan, ýanýan zatlardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Howa çalşygy wagtynda öçüriň.

5. Ulanylmazdan ozal gaz syzmasynyň ýokdugyna göz ýetiriň.

6. Howpsuzlyk sebäpli, şemalladylýan gurşawda ulanyň.

WS-7612C- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Tejribelerimizden öwrenmek we ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehnologiýa güýji, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen biz öz bazarymyzy gazandyk we giň müşderiler tarapyndan ynam we goldaw aldyk.Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki: