CE şahadatnamasy senagat ulanylyşy kebşirleýiş sazlanylýan alaw butan gaz fakeli BS 470

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 11.8X6.2X15.4 sm

3. Agramy: 170g

4. Howanyň kuwwaty: 10g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: goşa gül

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 / orta guty

12. Ölçegi: 66.5 * 38 * 48.5 sm

13. Jemi arassa agramy: 24/23 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Wyklýuçatel düwmesi ortaça berk, rahat, amatly we çalt duýulýar we bir degishme bilen ýakylyp bilner.

2. Näme etseňizem, howpsuzlyk möhümdir.Howpsuzlyk gulpy bilen, ulanylmaýan wagtyňyz tötänleýin ot ýakmakdan gorkmaň.

3. Çydamly alýuminiý garyndy bedeninden ýasalan ýokary hilli owadan sowgat.

4. Uzak ömri, ykjam we ýeňil, saklamak aňsat.Uzyn burun barmaklaryňyzy ýakmaz we oda çydamlydyr.

5. Düzgünleşdiriji ýangyna doly gözegçilik edýär we optimal dolandyryşdan we takyklykdan lezzet alyp bilersiňiz.

BS-470- (10)
BS-470- (6)
BS-470- (9)
BS-470- (7)
BS-470- (8)
BS-470- (5)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ot ýakmak üçin basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: fakeli ýakýan wagtyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "aç" stansiýasyna öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

BS-470- (3)
BS-470- (1)

Çäreler

1. Ot, gyzdyryjy ýa-da ýangyjy ýakynda seresap boluň.

2. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

3. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

4. Çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýanýan materiallara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

6. Howpdan gaça durmak üçin ýüzüň, deriniň, eşikleriň we beýleki ýanýan zatlaryň ot kellesiniň ugruna gönükdirilmegi düýbünden gadagan.

7. Ot ýakanyňyzda, ot ýakýan ýerini tapyň we ot ýakmak üçin ortaça basyň.

8. Ulanylmaýan mahaly göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-470- (11)
BS-470- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: