Butan fakel kebşirleýiş lehimleri Butan ot ýakýan kebşirleýiş gaz fakel ýangynyň ýanýan ýangyjy OS-537C

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: mämişi + gara

2. Ölçegi: 185X37X78mm

3. Agramy: 150 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Düzülip bilinýän ýalpyldawuk we açyk alaw

7. Tersine ulanyp bolýar

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 85X34X45 sm

Jemi arassa agramy: 22/20 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Eliňizde amatly saklamak üçin ergonomiki dizaýn.

2. Ony çalşyp boljak butan tankyna dikip bolýar.

3. Poslamaýan polat turbanyň dizaýny, uzak wagtlap ulanylyp bilner.

4. Daşky çäreler we kempirler üçin örän amatly, sebäbi materialyň tagamynyň gaçmagyna ýol bermezden gysga wagtyň içinde ýakymly tamamlanýar.

5.Alawyň güýjüni we görnüşini erkin sazlap bilersiňiz.

Ulanyş ugry

1. Gaz akyp başlamak üçin düwmäni haýallyk bilen “+” ugruna öwüriň we dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky “PUSH” düwmesine basyň.

2. Alawy talap edilişi ýaly “-” we “+” (pes we ýokary ýylylyk) arasynda sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe bolup biläýjek we enjamyň dikligine 15 gradusdan köp burçlanmaly däl alawdan habarly boluň.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we ýanmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.Salgyny ýokarda saklamak alawy azaldýar.

Çäreler

1. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

2. Gollanmany ulanmazdan ozal üns bilen okaň.

3. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

4. Gaz doldurylanda ýa-da ulanylmaýan bolsa, ýangynyň derejesini "-" we "Öçürmek" ýagdaýyna sazlaň!

5. Ulanylanda ony ot çeşmesinden, gyzdyryjydan we ýangyjydan uzakda saklaň!

6. alawyň bökmegi ýa-da gysga alawlar barada aýdylanda, butan gazy bilen doldurmaga gidiň!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.Geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.

OS-537C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: