Butane fakel aşhana zarbasy ýeňil aşpez fakelleri aşpez bişirmek WS-532B tersine ulanmak bilen sazlanylýan alaw

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara + gyzyl

2. Ölçegi: 164 * 35 * 60MM

3. Agramy: 124g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Tersine ulanyp bolýar

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 75 * 35 * 43 sm

Jemi arassa agramy: 15 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Elektron klip kommutator düwmesi, amatly we çalt, ýakmak üçin ýeňil basyň.

2. Poslamaýan polatdan ýasalan burun, amatly we çalt, ýokary temperatura we ýokary ýangyn güýji, güýçli alaw we durnukly ýyladyş.

3. Çişýän enjam, adamlaşdyrylan daşky dizaýn, orta el duýgusy.

4. Aşak, uzak möhletli ulanylmagy we iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çişirilýän enjam.

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Tank doldurmak üçinGurluşy tersine öwüriň we butany gaz giriş klapanyna pugta itekläň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3.Gaz fakelini ýakmak üçin, gaz çykaryjy düwmäni sagat tersine öwüriň.Soňra triggeri basyň.Gaz fakelini öçürmek üçin goýberiş düwmesini sagat ugruna öwüriň.

4.Eger uçaryň alawynyň üýtgemegini isleseňiz, sazlaýjy halkany sagat tersine öwrüp bilersiňiz.

5.On ýakylanda, ýangynyň ululygyny sazlamak üçin gazy goýberiň.

Çäreler

1. Gowy şemalladylýan ýerde çişiriň.

2. Spreý ýaragyny özüňiz sökmäň we ýygnamaň.

3. Howpdan gaça durmak üçin çagalara degmegine ýol bermäň.

4. Spreý ýaragyny belent ýerden gaty ýere taşlamaň.

5. temperatureangyn gazyny ýokary temperatura ýylylyk çeşmesiniň ýa-da açyk alawyň ýanynda doldurmaň.

6. lamanýan gazy temperatura 50 gradusdan ýokary ýerde saklamaň.

7. useanýan gazy ulanylandan soň doldursaňyz, doldurmazdan ozal pürküji ýaragyň temperaturasynyň peselmegine garaşyň.

Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!

WS-532B

  • Öňki:
  • Indiki: