BS-106 butan gaz reaktiw alawy çilim çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 4.1X3.2X12.8 CM

3. Agramy: 103g

4. Gaz kuwwaty: 4g

5. uelangyç: Butan

6. Material: plastmassa + poslamaýan polat

7. Wagt: kempir, syýahat, oturylyşyk, toý

8. Plastiki gap

9. Wakuum örtük

10. Dört ýangyn

Gaplamak: görkeziş gutusy

Daşarky karton: 144 sany / karton;12 sany / görkeziş gutusy

Ölçegi: 36.6X29.5X42.2 CM

Jemi arassa agramy: 17.5 / 17kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. Elektron ot ýakýan çyralary öndürmekde ýöriteleşendir.Bu önümler dünýäniň çar künjegine eksport edildi.

2. Dizaýn moda, ulanmak üçin amatly we götermek aňsat.Alýumin garyndy turbasy.

3. Senagat we içerki hünärli fakel ýeňil önümleriniň bir görnüşini taýýarladyk.

4. Tehnologiýa talap ulgamlaryny kanagatlandyryp biljek täze önümleri yzygiderli ösdürýär.

BS106- (6)
BS106- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS106- (4)
BS106- (5)
BS106-1

Duýduryş maslahatlary

1. Diňe ýokary hilli butan gazyny ulanyň.

2. Girişden gaz syzýan bolsa, gaz doldurylanda, gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

3. fuelangyçdan soň, işlemezden ozal gazyň durnuklaşmagyna birnäçe minut wagt beriň.

4. Her gazy doldurmak 3-5 sekunt aralykda amala aşyrylmagy teklip edilýär.

BS106-2

Nädogry adamlar bilen nähili iş salyşmaly?

Ilki bilen önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, ýarym ýyllyk kepillik döwründe az mukdarda täze sargyt bilen täze fakel ibereris.Näsaz partiýa önümleri üçin olary abatlarys we size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

BS106- (7)

  • Öňki:
  • Indiki: